Obrábač kovov (2433 H)

Absolvent učebného odboru obrábač kovov  pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti má nasledujúce vedomosti a zručnosti:
 
Absolvent teoreticky ovláda:
• základy programovania CNC strojov
• technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve
• základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu
• strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve
• technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem
• teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení
• základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby
• metódy zisťovania technických vlastností materiálov
• metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov
• základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania
• základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov
• základné predpisy bezpečnost a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia
• základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku
• základné princípy ddrobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti, ovládať postupy používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov, mať prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok
•základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok
• používať základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnými a občianskymi vzťahmi
• základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje
• technickú dokumentáciu, normy, predpisy a technické požiadavky
Abslovent vie prakticky:
• základné zručnosti pri programovaní CNC strojov
• základné operácie ručného spracovania kovov
• základy strojového obrábania, ktorého obsahom je práca na jednotlivých typoch sústruhov, frézovačiek, brúsiek, prípadne vŕtačiek
• požívať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh
• zobrazovať strojné súčiastky a jednoduché celky a zhotoviť technické výkresy podľa STN
• rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky
• realizovať technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem
• základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov
• vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov
• obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie
• orientovať sa v technickej dokumentáci, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacih so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení
• minimalizovať výrobné náklady optimalizáciou pracovných podmienok
• diagnostikovať a odstraňovať závady na strojoch a zatriadeniach
• manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie
• vykonávaťpracovné činnosti spojené s obsluhou a riadením konvenčných sústruhov, frézovačiek, brúsiek a vŕtačiek

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety a) b)

11

8

6,5

25,5

slovenský jazyk a literatúra

2

1

1

4

cudzí jazyk d) e)

3

3

2

8

etická výchova/náboženská výchova  f)

1

-

-

1

občianska náuka

1

-

-

1

fyzika

1

1

-

2

matematika

1

1

2

4

informatika

1

-

-

1

telesná a športová výchova  d) g)

1

2

1,5

4,5

Odborné predmety

22

25

26,5

73,5

ekonomika

-

-

1

1

technické kreslenie d)

2

2

1

5

strojárska technológia

2

1

-

3

strojníctvo

1

2

-

3

technológia d)

2

3

4

9

programovanie CNC strojov  d)

-

2

2

4

technické meranie d)

-

-

1

1

odborný výcvik  d) h)

15

15

17,5

47,5

Spolu c)

33

33

33

99

Účelové kurzy i)

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

           15

-

-

15

Účelové cvičenia

             6

           6

           6

18

Kurz ochrany života a zdravia

-

18

-

18

Záverečná skúška

-

-

1

1


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30