Autoopravár – mechanik (2487 H 01)

Absolvent študijného odboru autoopravár - mechanik pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti má nasledujúce vedomosti a zručnosti:
 
Absolvent teoreticky ovláda:
• poznať meracie a diagnostické prístroje a pomôcky a ich vyuţitie v procese opravy
• vedomosti o správnej činnosti častí vozidla a podstate fyzikálnych, mechanických a chemických súvislostí jeho funkci
• ovládať technické výpočty s pouţitím technických tabuliek a noriem meradiel a meracích prístrojo            
• obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentáci so strojárskou výrobou
• minimalizovať výrobné náklady optimalizáciou pracovných podmieno elektrickým prúdom vŕtačiek
• poznať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve
• poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri prác
• poznať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so zaloţením ţivnosti • zvládnuť základné operácie ručného spracovania kovov
• poznať spojovacie materiály a ich správne pouţitie
• vedomosti o mazadlách, palivách z hľadiska druhov, vlastností a optimálneho pouţitia
• vedomosti o chemických prostriedkoch na zabezpečenie činnosti údrţby a opráv vozidiel
• zvládnuť základy o strojných súčiastkach a mechanizmoch pouţívaných v automobiloch
• poznať štandardné opravy, dielenskú dokumentáciu výrobcu, technologické postupy a normy
• zvládnuť identifikáciu základných porúch na základe skúšobnej jazdy a testo
• zvládnuť základy pre jednoduché technické výpočty s pouţitím technických tabuliek
• poznať základné druhy materiálov a polotovarov pouţívaných v strojárstve ich technologické vlastnosti
• poznať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, opráv, elektrotechniky, autoelektroniky, diagnostiky strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže
• poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre firmy
• poznať teoreticky a do istej miery aj prakticky základné strojárske technológie, má vedomost o pouţívaných strojoch, nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok
• poznať základné vedomosti strojového obrábania
• poznať základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje
Abslovent vie prakticky:
• s istotou ovládať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,vyuţívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh
• zobrazovať strojné súčiastky a jednoduché celky a zhotoviť technické výkresy podľa STN
• poznať strojnícke súčiastky a mechanizmy pouţívané v strojárstve, konštruovať jednoduché strojárske
• ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov
• urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s pouţitím vhodných
• orientovať sa v trhovej ekonomike a vykonáva základné činnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou,
• orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických poţiadavkách súvisiacich
• manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil ţivotné prostredie
• merať s beţnými dielenskými meradlami a meracími prístrojmi
• dodržiavať zásady ochrany pred účinkom elektrického prúdu a vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze
• vykonávať pracovné činnosti spojené s obsluhou konvenčných sústruhov, frézovačiek, brúsiek a vŕtačiek

Učebný plán      

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety a)b)

11

8

6,5

25,5

slovenský jazyk a literatúra

2

1

1

4

cudzí jazyk d) e)

3

3

2

8

etická výchova/náboženská výchova f)

1

-

-

1

občianska náuka

1

-

-

1

fyzika

1

1

-

2

matematika

1

1

2

4

informatika

1

-

-

1

telesná a športová výchova d) g)

1

2

1,5

4,5

Odborné predmety

22

25

26,5

73,5

ekonomika

-

-

1

1

technické kreslenie d)

2

1

-

3

strojárska technológia

2

-

-

2

strojníctvo

1

1

0

2

technológia d)

1

2

2

5

diagnostika a opravy automobilov d)

-

2

2

4

elektropríslušenstvo automobilovej techniky

-

1

1

2

automobily

1

3

3

7

odborný výcvik d) h)

15

15

17,5

47,5

Spolu c)

33

33

33

99

Účelové kurzy i)

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

15

-

-

15

Kurz na ochranu života a zdravia

-

18

-

18

Účelové cvičenia

6

6

6

18

Záverečná skúška

-

-

1

1


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31