OVS- umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu a tovarového samoobslužného automatu

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) č. 1/2023 v zmysle platnej legislatívy, najmä podľa ustanovení § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Prenajímateľ Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín

/ vyhlasovateľ súťaže:

Sídlo: Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

Zastúpený: Ing. Ľuboš Chochlík – riaditeľ školy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK4581800000007000507022

IČO: 17053668

DIČ: 2020383035

IČ DPH: SK2020383035

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Melišová

Predmet nájmu na základe súťaže: Výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v celkovej výmere 2 m2 nachádzajúcich sa na prízemí v hlavnej budove (vestibule) Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín, zapísanej na LV č. 4104, súp. číslo 519, kat. územie Trenčín, postavenej na parc. č. 3712.

Prenajímateľ je správcom nehnuteľnosti, budova je vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie nápojového automatu a tovarového samoobslužného automatu pre žiakov a zamestnancov školy s cenami primeranými v maloobchodnej sieti.

Minimálna výška nájomného: 371,- € m2/ ročne.

K sume za nájomné bude fakturovaný podiel na nákladoch a poskytovaných službách zodpovedajúci prenajatej ploche. Ide o platby za elektrickú energiu a vodu.

Doba platnosti zmluvy o nájme: od 01.09.2023 do 30.06.2024

Podmienky súťaže: Za dodržanie sortimentu, za kvalitu sortimentu a za dodržanie hygienických predpisov a noriem bude niesť zodpovednosť nájomca. Prípadné sankcie vyrubené prenajímateľovi kontrolnými orgánmi bude prenajímateľ vymáhať od nájomcu. Požadujeme skúsenosti s bezproblémovým prevádzkovaním nápojových a tovarových automatov na školách minimálne 10 rokov bez prerušenia nájmu, operatívne zabezpečenie všetkých poskytovaných služieb (dezinfekcia vonkajších dotykových plôch, prevencia pred koronavírusom, zabezpečenie servisu odstránenia poruchy). Požadujeme, aby uchádzač nemal ku dňu otvárania ponúk nedoplatky na daniach, platbách do Sociálnej poisťovne alebo platbách do zdravotných poisťovní.

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Záujemcovia môžu predložiť svoje cenové ponuky osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke s heslom „Prenájom automatov – neotvárať“ v termíne do 31.07.2023 do 10.00 hod. na adresu:

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín

Požadovaný minimálny rozsah a obsah cenovej ponuky:

a) identifikačné údaje uchádzača:

- u fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,

- u právnickej osoby – podnikateľa: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu,

b) bankové spojenie uchádzača,

c) navrhovaná výška nájomného za 1 m² / rok.

d) originál vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže špecifikovanými v predmete nájmu, podmienkach súťaže a vo vyhradených právach,

e) vyhlásenie a doloženie doterajších uzatvorených nájomných zmlúv preukazujúce prevádzkovanie nápojových automatov na školách najmenej 10 rokov bez prerušenia,

f) uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu právnických a fyzických osôb.

Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.

Záujemcovia si môžu dohodnúť termín obhliadky priestorov telefonicky na tel. č.:

0903 047 990

Vyhodnotenie návrhov, vyhlásenie výsledkov súťaže:

Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude riaditeľom školy vymenovaná trojčlenná komisia. Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet doručených návrhov a skontroluje neporušenosť obálok. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok, nebude do súťaže zaradený.

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou odplatou za prenechanie do užívania predmetných nebytových priestorov (nájomné za m2/rok) pri splnení všetkých podmienok súťaže. Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude písomne oznámený najneskôr v lehote do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže na webovom sídle školy www.sostn.sk.

Ostatní navrhovatelia, ktorí v súťaži neuspeli, budú o tejto skutočnosti upovedomení elektronickou poštou. S víťazom súťaže bude následne uzatvorená zmluva o nájme predmetných nebytových priestorov.

Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín si podľa § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhradzuje právo uverejnené podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť a to tak, že takého rozhodnutie uverejní rovnakým spôsobom ako boli uverejnené podmienky súťaže, príp. odmietnuť všetky predložené ponuky.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31