Elektromechanik - automatizačná technika (2683 H 12)

Absolvent študijného odboru elektromechanik - automatizačná technika pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti má nasledujúce vedomosti a zručnosti:
 
Absolvent teoreticky ovláda:
• spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení,           
• spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav,
• problematiku namáhania súčiastok z hľadiska statiky,
• materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, výber a voľbu vhodných materiálov na konštruovanie celkov elektrických zariadení,
• podstatu a princíp elektrotechnických zákonov a ich využívanie v praxi,
• riešenie jednoduchých a zložitých elektrických a elektronických obvodov,
• plošné spoje, ich technológiu výroby,
• základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej aplikácie v elektrotechnike,
• jednoduché a zložité meracie prístroje, meraciu techniku, metódy merania a vyhodnocovania,
• základné pojmy a princípy automatizačnej techniky, základné prvky a systémy automatizačnej techniky,
• automatické riadenie výrobných procesov a ich diaľkový prenos,
• bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom, elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a nutnú resuscitáciu,
• zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia,
• základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový mechanizmus, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, oceňovanie a predaj výrobkov, mzdovú problematiku,
• prácu na PC, funkciu základných súčiastok,
• princípy automatického riadenia výrobných procesov
• jednotlivé prvky využívané v automatizačnej technike
• využívanie PC v automatizačnej technike
• funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov
• programovanie PC využívaného v automatizačnej technike
• spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie ad zdroja až po elektrický spotrebič
• zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie,spoluprácu s odberateľmi, princíp činnosti jadrového reaktora,organizáciu a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární
• zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačovNN
• uplatneneie jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch elektroenergetických systémov
• základné vlastnosti prvkov využitých vo výkonovej elektrotechnike
• základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC
• základné vlastnosti prvkov elektrického obvodu a vybraných elektronických prvkov, usmerňovačov, striedačov a meničov
Abslovent vie prakticky:
• zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, určiť druh použitého materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
• riešiť jednoduché obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
• navrhnúť správny postup riešenia zadaného obvodu,
• pracovať na PC,
• prevádzkovať a v prípade poruchy diagnostikovať závadu na elektrickom zariadení,
• využívať aplikačné programy na spracovanie textu, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch,
• orientovať sa v informačných sieťach a v aplikačných programoch,
• vykonať základné práce pri montáži, oprave, diagnostike a údržbe technických prostriedkov automatického riadenia,
• vykonať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov,
• navrhnúť ovládacie obvody,
• aplikovať mikropočítačové systémy pre rôzne spôsoby riadenia,
• programovať jednoduché zariadenia používané v automatizačnej technike.

       

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

11

8

6,5

25,5

slovenský jazyk a literatúra

2

1

1

4

cudzí jazyk d) e)

3

3

2

8

etická výchova/náboženská výchova  f))

1

-

-

1

občianska náuka

1

-

-

1

fyzika

1

1

-

2

matematika

1

1

2

4

informatika d)

1

-

-

1

telesná a športová výchova d) g)

1

2

1,5

4,5

Odborné predmety

22

25

26,5

73,5

ekonomika

-

-

1

1

technické kreslenie d)

1

-

-

1

základy elektrotechniky

3

-

-

3

technológia

1

-

-

1

elektrické merania  d)

-

2

-

2

elektronika

-

3

-

3

elektrotechnické materiály

2

-

-

2

automatické riadenie

-

1

2

3

riadiace systémy

-

1

2

3

programovanie automatizačných zariadení d)

-

1

2

3

merania v automatizačnej technike d)

-

-

2

2

číslicová technika

-

2

-

2

odborný výcvik d) h)

15

15

17,5

47,5

Spolu c)

33

33

33

99

Účelové kurzy/učivo  i)

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

15

-

-

15

Kurz na ochranu života a zdravia

-

18

-

18

Účelové cvičenia

6

6

6

18

Záverečná skúška

-

-

1

1

Elektrotechnická spôsobilosť

-

-

19

19

 


Fotogaléria

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31