Elektrotechnika (2675 L 03)

Absolvent študijného odboru  elektrotechnika pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti má nasledujúce vedomosti a zručnosti:
 
Absolvent teoreticky ovláda:
• spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení,
• spôsoby zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav,
• problematiku namáhania súčiastok z hľadiska statiky,
• materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, výber a voľbu vhodných materiálov na
konštruovanie celkov elektrických zariadení,
• podstatu a princíp elektrotechnických zákonov a ich využívanie v praxi,
• riešenie jednoduchých a zložitých elektrických a elektronických obvodov,
• plošné spoje, ich technológiu výroby,
• základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej aplikácie v elektrotechnike,
• jednoduché a zložité meracie prístroje, meraciu techniku, metódy merania a vyhodnocovania,
• základné pojmy a princípy automatizačnej techniky, základné prvky a systémy automatizačnej
techniky,
• automatické riadenie výrobných procesov a ich diaľkový prenos,
• bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom, elektrickým prúdom,
platné normy, zásady prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a nutnú resuscitáciu,
• zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného
prostredia,
• základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový mechanizmus, riadenie podniku a firmy,
organizáciu dielenskej výroby, oceňovanie a predaj výrobkov, mzdovú problematiku,
• prácu na PC, funkciu základných súčiastok,
• princípy automatického riadenia výrobných procesov
• jednotlivé prvky využívané v automatizačnej technike
• využívanie PC v automatizačnej technike
• funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov
• programovanie PC využívaného v automatizačnej technike
• spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie ad zdroja až po elektrický spotrebič
• zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie, spoluprácu s odberateľmi, princíp činnosti jadrového reaktora, organizáciu a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární
• zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačovNN
• uplatneneie jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch elektroenergetických systémov
• základné vlastnosti prvkov využitých vo výkonovej elektrotechnike
• základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC
• základné vlastnosti prvkov elektrického obvodu a vybraných elektronických prvkov, usmerňovačov, striedačov a meničov
Abslovent vie prakticky:
• zhotovovať jednoduchú projektovú dokumentáciu elektrických obvodov, určiť druh použitého
materiálu so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
• riešiť jednoduché obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
• navrhnúť správny postup riešenia zadaného obvodu,
• pracovať na PC,
• prevádzkovať a v prípade poruchy diagnostikovať závadu na elektrickom zariadení,
• využívať aplikačné programy na spracovanie textu, grafiky a technickej dokumentácie v
elektrotechnike a príbuzných odboroch,
• orientovať sa v informačných sieťach a v aplikačných programoch,
• vykonať základné práce pri montáži, oprave, diagnostike a údržbe technických prostriedkov automatického riadenia,
• vykonať analýzu vlastností regulovaných sústav a regulátorov,
• navrhnúť ovládacie obvody,
• aplikovať mikropočítačové systémy pre rôzne spôsoby riadenia,
• programovať jednoduché zariadenia používané v automatizačnej technike.

Učebný plán

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

 

Všeobecnovzdelávacie predmety a) b)

11

12

23

 

slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

 

cudzí jazyk d) e)

3

3

6

 

občianska náuka

1

1

2

 

fyzika

0

1

1

 

matematika

3

3

6

 

telesná a športová výchova d) f)

1

1

2

 

Odborné predmety

22

21

43

 

ekonomika podnikanie

0

1

1

 

elektronika

2

1

3

 

elektrické merania d)

1

-

1

 

automatizácia

1

1

2

 

odborná prax d) g)

14

14

28

 

automatizačná a riadiaca technika

2

1

3

 

počítačové siete

-

1

1

 

zabezpečovacie zariadenia

-

1

1

 

programovanie d)

1

1

2

 

aplikovaná informatika d)

1

-

1

 

S p o l u

33

33

66

 

Maturitná skúška

 

 

 

 

Odborná spôsobilosť pre elektrotechnikov

 

 

19

 

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Elektrotechnika


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Apríl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30