Strojárstvo (2414 L 01)

Absolvent študijného odboru strojárstvo pripravujúci sa na výkon povolania a činnosti v oblasti má nasledujúce vedomosti a zručnosti:
 
Absolvent teoreticky ovláda:
• technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve
• základnú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu
• strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve
• technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem
• teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení
• základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby
• metódy zisťovania technických vlastností materiálov
• metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov
• základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania
• základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanimov a ich komponentov
• základné predpisy bezpečnost a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia
• základné automatické systémy
• základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku
• základné princípy ddrobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti, ovládať postupy používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov, mať prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok
• definovať zíkladné ekonomické zákonitosti a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatnovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov
• používať základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnými a občianskymi vzťahmi
• postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach
• informačné systémy a ich možnosti aplikácie do praxe
• určovaqnie možných zdrojov znečistenia životného prostredia súvisiacice s príslušnou výrobou alebo službou
• možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia
• metódy zisťovania technických vlastností materiálov
• použitie meradiel a meracích prístrojov pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín
• metodiku vyhodnocovania výsledkov uskutočnených skúšok a meraní
Abslovent vie prakticky:
• identifikovať strojové súčiastky
• vytvárať technickú dokumentáciu s využitím CAD - CAM systémov
• požívať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh
• rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky
• realizovať technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem
• základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov
• vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov
• obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie
• orientovať sa v technickej dokumentáci, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacih so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení
• vykonať údržbu a opravy strojov a zariadení
• diagnostikovať a odstraňovať závady na strojoch a zatriadeniach
• manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie
• vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru
• zaobchádzať s modernými diagnostickými zariadeniami
• zvoliť najefektívnejšií pracovný postup 
• využívať informačné technológie
• postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia
• postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami
• docieliť dodržanie technologickej a pracovnej disiplíny
• vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie
• dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb
• využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravdlá a princípy riešení praktických úloch
• aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek, prezentácií vo všetkých oblastiach
• získať informácie prostredníctvom počítačových sietových pripojení a aplikovať ich do praxe
• koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov
• vytvoriť zapojenia elektrických a logických obvodov
• poskytnúť prvú pomoc pri úraze

Učebný plán

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

 

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety a) b)

11

12

23

slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

cudzí jazyk d) e)

3

3

6

občianska náuka

1

1

2

fyzika

0

1

1

matematika

3

3

6

telesná  a športová výchova  d) f)

1

1

2

Odborné predmety

22

21

43

ekonomika a podnikanie

-

1

1

technická mechanika

2

-

2

technické merania d)

1

1

2

technológia montáže a opráv

2

2

4

výrobné konštrukcie

1

1

2

technická príprava výroby

-

1

1

stroje a zariadenia

1

-

1

aplikovaná informatika d)

1

1

2

odborná prax  d) g)

14

14

28

Spolu

33

33

66

Strojárstvo

Prax

Prax

Prax


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31