Ihrisko

Ihrisko  

Slávnostné otvorenie školského ihriska