Škola

História školy sa začala písať v r. 1952, odkedy sa na svoje povolanie v priestoroch strednej odbornej školy pripravujú mladí odborníci pre strojársky a elektrotechnický priemysel v Trenčíne a blízkom okolí.

    

Za viac ako päťdesiat rokov prešla škola rôznymi organizačnými zmenami a rekonštrukcii sa nevyhli ani pôvodné budovy. Od klasických dvoj a trojročných učebných odborov ako opravár, zámočník, sústružník, frézar, brusič a prevádzkový elektromontér sa postupne prechádzalo k výuke štvorročných študijných odborov mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky, mechanik číslicovo riadených strojov, mechanik elektronik pre číslicovú a riadiacu techniku, pretože si to vyžadovalo zavádzanie moderných číslicovo riadených strojov do výroby. V súčasnej dobe, keď sa na Slovensku rozširuje výroba a predaj automobilov, je potrebné pripravovať absolventov aj pre túto oblasť. V SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami 14, sme zareagovali na požiadavku trhu práce a sieť odborov sa nám podarilo rozšíriť o študijný odbor mechanik elektronik autoelektronika a nadväzne podľa školských vzdelávacích programov odbor mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku a diagnostiku, informačné technológie a automatizačnú techniku a odbor mechanik nastavovač sme rozšírili o zameranie pre stavebné stroje a zariadenia. SOŠ Trenčín pripravuje žiakov aj pre polygrafický priemysel v odboroch polygraf a grafik tlačových médií. Cestou školských vzdelávacích programov prešli inováciou aj všetky trojročné učebné odbory a nadstavbové štúdium. Počas svojej existencie tak SOŠ Trenčín pripravilo pre prax viac ako desať tisíc vysokokvalifikovaných odborníkov.

    

V súčasnosti SOŠ Trenčín zabezpečuje komplexnú výuku v teoretickej a praktickej príprave v šestnástich učebných a študijných odboroch a má akreditáciu pre obsluhu CNC strojov schválenú Akreditačnou komisiou MŠ SR pre ďalšie vzdelávanie. Vybavenie učební, kabinetov a laboratórií zodpovedá normatívom podľa skladby odborov zaradených v sieti SOŠ Trenčín, schválenej MŠ SR. V spolupráci s Trenčianskou univerzitou AD sme vybudovali v priestoroch dielní praktického vyučovania pracovisko pre diagnostiku automobilov, učebňu výpočtovej techniky a pracovisko pre servisné práce, kde je zabudovaný hydraulický zdvihák.

Odborný výcvik žiaci absolvujú v nových dielňach praktického vyučovania na pracoviskách vybavených technologickým zariadením a strojmi podľa zamerania jednotlivých odborov. Škola ponúka možnosť štúdia aj žiakom so zníženou pracovnou schopnosťou v odboroch technicko-administratívny a technicko-ekonomický pracovník. V tomto školskom roku sa na svoje povolanie vo všetkých formách štúdia pripravuje 505 žiakov.

   

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu v SOŠ Trenčín je aj prezentácia dosiahnutých výsledkov. Okrem kvalitnej prípravy pre prax a štúdium na vysokých školách sa prezentujeme aj na výstavách, súťažiach zručnosti a športových súťažiach.

    

Absolventi SOŠ Trenčín nachádzajú uplatnenie vo výrobnej sfére, ale aj ako vynikajúci riadiaci pracovníci a manažéri.

    

Na záver môjho príhovoru mi dovoľte, aby som čo najsrdečnejšie poďakoval za vykonanú prácu terajšiemu kolektívu zamestnancov SOŠ Trenčín, bývalým vedúcim zamestnancom, učiteľom, majstrom, vychovávateľom a nepedagogickým pracovníkom za to, čo pre dobré meno OU TOS a SOŠ Trenčín urobili vo výchovno-vyučovacom procese. Taktiež vyslovujem poďakovanie zástupcom firiem, podnikov a súkromným podnikateľom za spoluprácu v oblasti organizácie odbornej praxe, členom Rady školy, Rodičovskej rady, všetkým poradným orgánom riaditeľa SOŠ Trenčín a sponzorom.

Ing. Ľuboš Chochlík

riaditeľ SOŠ Trenčín


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Marec 2018 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31