Výchovné poradenstvo

,,Zaobchádzajte s ľuďmi, ako keby boli tým, čím by mohli byť a pomôžete im stať sa tým, čím sú schopní sa stať.”

Johann Wolfgang von Goethe

 

Výchovná poradkyňa: Ing. Lucia Stoklasová

Telefonický kontakt: 032/7430592 kl. 162

Email: stoklasovalucia@gmail.com

Konzultačné hodiny :   štvrtok  od 10:00 do 13:30 hod.

Pri neodkladných záležitostiach podľa potreby a po dohode.

 

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia Vám uľahčia  nasledujúce internetové stránky:

 

Moje úlohy:

ÚLOHY VÝCHOVNÉHO   PORADCU

 1. Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a úlohy v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu.
 2. Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 3. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje o možnostiach ďalšieho štúdia a pomáha pri výbere povolania.
 4. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. 
 5. Spolupracuje s výchovnými poradcami základných a stredných škôl spádovej oblasti.
 6. Vedie  agendu výchovného poradenstva.
 7. Spolupracuje s koordinátorom výchovy proti drogovým závislostiam.
 8. Spolupracuje s vedením školy.
 9. Realizuje preventívne aktivity zamerané proti šikanovaniu a násiliu.
 10. Systematicky zvyšuje úroveň poznatkov v oblasti VP.
 11. Získava informačné a metodické materiály pre poradenskú prácu so  žiakmi.
 12. Priebežne spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou – požiada o spoluprácu v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakov s výraznými poruchami správania či záškoláctva.
 13. Aktuálne informuje žiakov a rodičov o možnosti ďalšieho štúdia.
 14. Podieľa sa na príprave Dňa otvorených dverí.
 15. Napomáha žiakom pri riešení osobnostného, osobného, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie.
 16. Nadväzuje kontakty a spolupracuje s inštitúciami, organizáciami, združeniami, ktoré môžu svojou činnosťou alebo poskytovaním informácií pomôcť pri riešení problémov, ktoré sú v kompetencii VP.
 17.  Zúčastňuje sa náborovej činnosti na základných školách.
 18. Zúčastňuje sa porád a školení výchovných poradcov.
 19. Aktualizuje nástenku VP.

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31